Search

תקנון האתר

1. כללי

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, והכוונה גם לנקבה במשמע.

כותרות סעיפי תקנון זה הינן לצורכי נוחות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או לפרשנותו.

2. האתר והחברה

אתר mad-shean.co.il (“האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע למכירה מוצרים שונים בתחום הטיפול במים.

האתר מופעל על ידי חברת מד שאן בע”מ מרחוב החרמש 1, בית שאן (“החברה”).

3. תנאי השימוש באתר – קבלת התקנון ותנאיו

כל הגולש ו/או כל המבצע פעולת רכישה באתר (“מבצע הפעולה” ו/או “הרוכש”), מצהיר – בעצם הגלישה ו/או עצם ביצוע פעולת רכישה – כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

למען הסר ספק, גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה בתוקף באותה עת ויפורסם באתר. החברה ממליצה שתעיין בעמוד זה מעת לעת לבדוק את השינויים ואת העדכונים לתקנון.

4. מי זכאי לבצע פעולות רכישה

כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.

במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, ו/או אם אינך מוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים, לא תחייב פעולת הרכישה את החברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממך לגלוש ו/או לבצע רכישה באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין.
  • הפרת תנאי מתנאי התקנון.
  • מסרת בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
  • ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מצד ג’ כל שהוא ו/או בפעילות התקינה של האתר.5. המוצרים המוצעים לרכישה

5. תעודת אחריות עבור המוצרים

בהתאם ובכפוף לחוק, חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר מלווים בתעודת אחריות, מטעם היצרן, או מטעם החברה או מטעם היצרן והחברה ביחד (כל אחד, לפי המקרה, “מנפיק תעודת האחריות”). תעודת האחריות תימסר במעמד אספקת המוצר.

למען הסר ספק, ולידיעה בלבד, לא כל מוצר המוצע באתר ילווה בתעודת אחריות, ולא חלה על החברה חובה לספק תעודת אחריות עבור כל מוצר.

כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:

  • פרטי החברה.
  • מפרט כללי של המוצר.
  • מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
  • מחיר ההובלה או המשלוח.
  • דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי או החברה את פעולת הרכישה.

 

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

ט.ל.ח. (טעות – לעולם חוזרת) – באם נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחיר המוצר, אין הדבר מחייב את החברה.

אם לאחר רכישה של מוצר באתר, התברר כי המוצר אזל, תודיע על כך החברה לרוכש ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לחברה ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. במקרה זה, לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’, לרבות בגין רכישת המוצר אצל צד ג’ במחיר גבוה יותר.

6. מחירים

כל המוצרים הנמכרים באתר, מוצעים במחיר הנקוב.

המחיר הנקוב עבור המוצר הינו: מחירו של המוצר בלבד, ואינו כולל דמי משלוח וכל תוספת או הוצאה אחרת שיחולו על הרוכש.

החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים ואת דמי המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

7. מבצעים

האתר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל המבצעים הינם תקפים אך ורק במשך תקופת המבצע. ההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לרוכש במהלך התקופה הנקובה בלבד.

אין כפל מבצעים והנחות, אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב עבור עסקה ספציפית.

8. ביצוע הזמנה ותשלום

כדי לבצע הזמנה של מוצר, יש לבחור תחילה את המוצר. בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, יידרש הרוכש להירשם לאתר על ידי הזנת פרטים במערכת (כגון שם, כתובת, מספר חברה/תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון), פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (כולם ביחד, “הפרטים”). מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, תחליט החברה, בשיקול דעתה הבלעדי אם לאפשר למבצע הפעולה לבצע הזמנה על ידי תשלום בהמחאה או באמצעות העברה בנקאית. לשם כך, יצור עמו, נציג החברה, קשר טלפוני או בדואר אלקטרוני לצורך הסדרת אמצעי תשלום או קבלת פרטי כרטיס האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג החברה יצור עמו קשר לצורך הסדרת התשלום, ומבצע הפעולה לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהא החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי מחלקת הכספים של החברה. למען הסר ספק, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי או אישור תשלום על ידי החברה. לא התקבל אישור חברת האשראי או החברה, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש. למען הסר ספק, במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הסירוב, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

מובהר בזאת שביצוע הזמנה באתר ו/או מאת החברה הינו בכפוף לתקנון זה. תנאי התקנון יקבעו ויגברו על כל הודעה (לרבות הזמנת רכש) כל שהיא מהרוכש, באם תתקבל, לגבי מחירים, תנאי תשלום, אחריות, מועדי אספקה וכדומה.

9. פרטים כוזבים ו/או שגויים

החברה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או חלקיים באתר על ידי הרוכש.

במקרה של הקלדה שגויה או חלקית של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למי מפעיליו ו/או לחברה ו/או למי ממנהליה ו/או למי מטעמם.

החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

10. אספקת המוצרים

החברה תדאג לספק כל מוצר הנרכש דרך האתר, לכתובת בישראל שהוקלד בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב באתר.

החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים באתר. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או חברת השליחות ו/או חברת ההובלה תהיה רשאית לספק ולהעמיד את המוצרים לרוכש במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עם הרוכש.

זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים: ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, ערבי חג, שבתות, וחגים.

המוצרים יסופקו לרוכש גם על ידי גורם שלישי (חברת הובלה). לכן, יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם. החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה, לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

11. דמי משלוח

דמי המשלוח יוספו להזמנה וישולמו על ידי הרוכש במסגרת וביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

במקרים מיוחדים בלבד, יתאפשר לרוכש לאסוף את המוצר ישירות ממחסני החברה במידה וקיים שירות זה לגבי המוצר שנרכש וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד האיסוף, והכול על פי התנאים שתציב החברה.

במקרה של איסוף עצמי על ידי הרוכש לא יגבו מהרוכש דמי משלוח.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

12. התקנה והפעלה

רכישת מוצר ואספקת המוצר לרוכש, אינן כוללות שירותי התקנה והפעלה. במידה והרוכש מעוניין בשירותי התקנה ו/או הפעלה מאת החברה, עליו לפנות ישירות לחברה. למען הסר ספק, עבור שירותי התקנה ו/או הפעלה ייגבו תשלומים נוספים.

13. קבלת מידע - דיוור

הרשמה לאתר מהווה אישורו של מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה, אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך. במידה ובעתיד מבצע הפעולה אינו מעוניין להמשיך ולקבל דברי פרסומת מהחברה, הוא יכול לשלוח הודעה ל- contact@mad-shean.co.il

14. פרטי הרוכש ואבטחת האתר

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד (כולל שליחת דברי פרסומת מדי פעם למבצע הפעולה) ולא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברות כרטיסי האשראי, וזאת רק לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה.

הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולה ו/או רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות המתבצעות דרך האתר ולכל הקשור לביצוע הרכישה.

15. ביטול עסקת הרכישה על ידי הרוכש

זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי החברה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.

בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר לחברה, על חשבונו, באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר לחברה על הרוכש.

זיכוי יעשה על פי ערכו של המוצר ביום הרכישה. החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס אשראי, תתבצע על ידי זיכוי חשבון כרטיס האשראי.

לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה או נפגעה, או מוצר שנפגם, שנשבר או שהתקלקל לאחר שנמסר ללקוח ולפני שהתקבל במחסני החברה.

בהתאם להוראות החוק, במידה ובחר הרוכש לבטל את העסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר (בתוספת דמי המשלוח) שנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

16. ביטול עסקה על ידי החברה

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

כמו כן, במידה ויחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

במידה ותחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר, או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

במידה שיתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום שהוא ציין, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

17. אחריות עבור מוצרים

למנפיק תעודת האחריות יש אחריות עבור המוצר שנרכש.

למען הסר ספק, האחריות על המוצרים תקפה להבטחת פעילותם התקינה של המוצר (ולא למתקן כולו במידה והמוצר שובץ בתוכו) ולא כוללת שבר, חבלה או כל נזק אחר שנגרם למוצר על ידי הרוכש או מי מטעמו. האחריות אינה כוללת גם נזקים שנגרמו כתוצאה מבעיות ברשת המים ו/או החשמל. כמו כן, אין למנפיק תעודת האחריות אחריות עקיפה למוצרים.

כל בדיקה, תיקון או החלפה של מוצר, במסגרת האחריות, ייעשה בבנין החברה.

18. הגבלת אחריות

האחריות הבלעדית לתקינות המוצרים חלה על מנפיק תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש. בכפוף לכל דין, אחריות מנפיק תעודת האחריות תהיה לתקן או להחליף את המוצר. לחברה ולחברות הקשורות לחברה לא תהיה שום אחריות לגבי מהות המוצרים והשימוש במוצרים, כולל תפקודם, יעילותם והתאמתם לצרכים של הרוכש.

למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות עקיפה או ישירה לכל נזק שייגרם כתוצאה מרכישת המוצר או שימוש במוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’, בגין רכישת המוצר ו/או השימוש בו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועל אף האמור לעיל, בכל מקרה, חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים המוצעים באתר לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על ידי הרוכש עבור המוצר נשוא התביעה.

19. אחריות עבור האתר

החברה ו/או חברות קשורות לחברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותה עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא גולש באתר ו/או מזמין מוצרים. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

20. שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה ו/או למי ממפעילי האתר ו/או למי ממנהליהם ו/או למי מטעמם.

21. סימני מסחר; זכויות יוצרים

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, וסימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים ו/או היצרנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור החברה בכתב ומראש.

22. הודעות

כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא”ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

23. שירות לקוחות

מחלקת שרות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני: sales@treitel.co.il, ובטלפון: 04-6584959 עומדת לרשות הלקוחות לצורך מתן מידע נוסף על מוצרים, פתרון בעיות לפני ואחרי משלוח, וסיוע בגלישה באתר, בימים א’-ה’ בין השעות: 09:00 – 15:00

24. כללי

תקנון זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין כל רוכש או מבצע פעולה ובין החברה בקשר עם האתר ורכישת מוצרים, והוא מחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין הצדדים.

במקרה של סתירה או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום או מסמך אחר, מכל סוג ומין שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

אם ייקבע שחלק כלשהו מתקנון זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראת כל חוק, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של תקנון זה – כל ויתור, הנחה, אכיפה חלקית, אכיפה מאוחרת, שתיקה, או כל הימנעות מפעולה מצד החברה לגבי אי קיומה, או קיומה החלקי או קיומה הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבויות הרוכש על פי תקנון זה – לא ייחשבו כויתור של החברה על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי כל דין, או כויתור או הסכמה מצידה לאיזה הפרה או אי קיום תנאי שהוא.

25. דין ומשפט

תקנון זה וכל תנאיו יפורשו על פי דיני מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין שלהם.

בכל מחלוקת שעניינה תקנון זה או כל פעולה באתר, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

לא מצאתם פתרון?
רוצים להתייעץ?

נשמח להתאים לכם את המוצר הנכון עבורכם. פנו אלינו ונשוב אליכם בהקדם, או צרו קשר עם אחד מהסוכנים שלנו.

מרכז/דרום חניאל  054-4827661
צפון אבישי 050-6971187

התחל שיחה
שלום
כיצד נוכל לסייע?
Call Now Button