חיפוש

מדיניות הפרטיות

מבוא

מד שאן בע”מ מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך והיא מחויבת לשמירה עליה כמתחייב מהוראות כל דין.

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי מפעיל האתר ביחס לפרטיות לקוחותיו, וכיצד היא משתמש/ת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה כחלק ממתן השירותים במסגרת האתר.

“מידע אישי” – מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור למפעיל האתר ו/או מפעיל האתר אוסף עליך בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר או בכל דרך אחרת.

מסירת מידע ואיסוף המידע

במקרים מסוימים, ייתכן והשימוש באתר ו/או קבלת שירות אחר המוצע באמצעות האתר (ככל שמוצע), יחייב הליך רישום קצר, במסגרתו תתבקש למסור מידע אישי; מסירת המידע אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותו יתכן שלא תוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר.

במסגרת ההרשמה לאתר, יתכן ויתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבונות עמודי הרשתות החברתיות שלך  (“חשבון ברשת החברתית“). עם זאת, כדי לאפשר קישור בין חשבון ברשת החברתית לאתר מפעיל האתר, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר הרשת החברתית הרלוונטית. אישור הקישור  בין חשבון ברשת החברתית לאתר מפעיל האתר מהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון ברשת החברתית שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייך ו/או חוות דעתך.

בנוסף למידע אישי שיימסר על ידך למפעיל האתר, מפעיל האתר עשויה לאסוף מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו”ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

ככל שהדבר נדרש לפי דין, המידע האישי שמסרת למפעיל האתר, ככל שמסרת, ישמר במאגר המידע של מפעיל האתר להלן: (“מאגר המידע“)

בעת מסירת המידע האישי למפעיל האתר, הנך מתחייב כי הפרטים שמסרת הנם פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים.

מטרות איסוף ושימוש במידע

מפעיל האתר ישתמש במידע האישי לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך למשל, רשאי מפעיל האתר לעשות שימוש במידע האישי לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים באתר כך שיתאימו לצרכי המשתמשים באתר, לצורר שיפור חווית המשתמש שלך, הענקת שירותי תמיכה [ככל שאלו סוכמו בין הצדדים מראש ובתמורה] וכן גם לצורך ניתוח הרגלי השימוש באתר, ויצירת מידע סטטיסטי. כמו כן, מפעיל האתר רשאי לעשות שימוש במידע האישי בכפוף לדין של מנת לשלוח אליך מדי פעם דיוור ישיר ו/או ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, (מטעם מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים) שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין “דברי פרסומת“.

שימושך באתר והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל דברי פרסומת כאמור.

מסירת מידע לצד שלישי

ככלל, מפעיל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

  1. אם מפעיל האתר ביקש את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;
  2. אם מסירת המידע האישי הינה במסגרת שיתופי פעולה בין מפעיל האתר לבין צדדים שלישיים במסגרת האתר ו/או השירותים, כאשר המידע האישי דרוש לאותו צד שלישי לשם אספקת השירותים לך (לדוגמא – חברת המשלוחים וכד’) , במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או תפעול האתר. בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;
  3. לתאגידים הקשורים למפעיל האתר, לרבות חברות בנות, חברות אחיות, חברות אם – בכפוף להוראות הדין;
  4. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באתר על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות – וזאת מבלי להטיל את מפעיל האתר כל אחריות לביצוע האמור.
  5. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה למפעיל האתר למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
  6. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מפעיל האתר שתחייב, לדעת מפעיל האתר, את חשיפת פרטיך;
  7. אם תבצע/י באתר ו/או באמצעותה ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת מפעיל האתר עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש באתר;
  8. אם מפעיל האתר ימכור את פעילות האתר ו/או יעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שמפעיל האתר יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

עוגיות (Cookies), אחסון מקומי ואבטחת מידע

באתר עשוי להתבצע שימוש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” (cookies),  ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במחשב הנייח ו/או הנייד של המשתמש, מאפשרת למפעיל האתר לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו”ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, לשפר את חווית השימוש של המשתמש/ת בשירותי מפעיל האתר באתר, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. העוגיות יסייעו למפעיל האתר לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות האתר והמשתמש אליו.

עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממחשבו של המשתמש/ת, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם תמחק את העוגיות או לא תאפשר את אחסונן, או אם תשנה את המאפיינים של Flash, ייתכן ולא תוכל להשתמש בחלק  מהשירותים באתר.

ידוע לך כי על אך האמצעים בה נוקט מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, גורם חשוב בשמירה על פרטיותך ולאבטחת המידע הינו המשתמש עצמו. על כן, הינך אחראי לפעול בכל דרך אפשרית בכדי לשמור על פרטיותך ולאבטחת המידע, לרבות באמצעות שימוש בסיסמא חזקה, החלפת הסיסמא מעת לעת ואי גילויה לגורם זר ו/או זדוני, לעדכן את מערך אבטחת המידע שעל גבי המחשב אשר באמצעותו הינך צורך את השירות, לרבות עדכוני אבטחה ו/או קביעת נהלי אבטחה, קביעת מורשים לגישה ו/או חסימת גורמים שאינם מורשים ועוד.

לא מצאתם פתרון?
רוצים להתייעץ?

נשמח להתאים לכם את המוצר הנכון עבורכם. פנו אלינו ונשוב אליכם בהקדם, או צרו קשר עם אחד מהסוכנים שלנו.

מרכז/דרום חניאל  054-4827661
צפון אבישי 050-6971187

התחל שיחה
שלום
כיצד נוכל לסייע?
Call Now Button